Vejrup Lokalråd

Vedtægter

 Navn
 § 1 Rådets navn er ”Vejrup lokalråd”
 Formål
 § 2 Lokalrådets formål er ar bidrage til Vejrup sogns positive udvikling i

overensstemmelse med beboernes ønsker. Lokalrådet koordinerer lokale

interesser og er kontaktled til offentlige myndigheder og interesseorganisationer.

Lokalrådet er ikke partipolitisk.

 Afgrænsning
 § 3 Lokalrådet virker indenfor det lokalområde, som svarer til Vejrup sogn.
 Sammensætning
 § 4 Lokalrådet består af 7 medlemmer. Heraf vælges 3 medlemmer ved direkte valg,

hvor alle myndige personer med fast bopæl i sognet har stemmeret og er

valgbare. Der vælges tillige 3 suppleanter.

De øvrige medlemmer af lokalrådet vælges/udpeges på følgende måde:

Vejrup – Endrup Fritidscenter/Vejrup Idrætsforening vælger 1 medlem og 1

suppleant. Børnehaven ”Snurretoppen”/Vejrup skole vælger 1 medlem og 1

suppleant. Øvrige foreninger og organisationer i Vejrup vælger 2 medlemmer og 2

suppleanter.

Lokalrådet konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og

sekretær.

 Valg
 § 5 Valget af lokalrådets medlemmer finder sted hvert 4. år sammen med valg af

byrådet.

Udpegning af øvrige medlemmer til lokalrådet foregår midt i byrådsperioden for

en 4-årig periode. Som overgangsordning udpeges de øvrige medlemmer i 2009

for en 2-årig periode frem til 2011.

Vejrup – Endrup Fritidscenter/Vejrup Idrætsforening og børnehaven

”Snurretoppen”/Vejrup Skole meddeler senest 1. oktober midt i byrådsperioden til

lokalrådet, hvem de har udpeget som medlemmer og suppleanter.

Lokalrådet indkalder senest 15. august midt i byrådsperioden øvrige foreninger og

organisationer for valg af 2 medlemmer og 2 suppleanter til lokalrådet.

Lokalrådet annoncerer også senest 15. august i valgåret efter kandidater til det

direkte valg af 3 medlemmer og 3 suppleanter til lokalrådet. Senest 1. oktober

udfærdiges kandidatliste. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Man vælges ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed mellem nr. 3 og nr. 4

efter at kandidaterne er opstillet efter stemmeantal trækkes lod. De pågældende

kandidater indkaldes til at overvære lodtrækningen.

Ansvar
 § 6 Formanden tegner lokalrådet overfor myndigheder og samarbejdspartnere i

øvrigt. Sammensætningen af lokalrådet samt lokalrådets konstituering meddeles

kommunen umiddelbart efter 1. møde.

Lokalrådet mødes minimum 1 gang i kvartalet ellers efter behov.

Lokalrådet er beslutningsdygtigt når halvdelen af rådet er til stede – herunder

enten formand eller næstformand.

Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal – stemmelighed tæller formandens

stemme dobbelt.

Rådet hæfter kun for sine forpligtigelser med den til enhver tid tilhørende formue

og kan derfor ikke stifte gæld. Der påhviler ikke lokalrådets medlemmer nogen

personlig hæftelse.

 Arbejdsområde
 § 7 Lokalrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Lokalrådets møder er lukkede – der kan efter aftale inviteres gæster til særlige

punkter på dagsordenen.

Der føres beslutningsprotokol over møderne.

Lokalrådet kan nedsætte ad hoc grupper bestående af interesserede blandt

områdets borgere til løsning af relevante opgaver. Der deltager altid minimum 1

medlem fra lokalrådet i udvalget og udvalget refererer alene til lokalrådet.

Årsmøde
 § 8 Lokalrådet indkalder til 1 årligt ordinært møde med borgerne i området til

afholdelse inden udgangen af marts.

Dagsorden med angivelse af tid og sted annonceres i Vejrup – Endrup Nyt eller

lokalpressen med mindst 14 dages varsel.

På mødet aflægges lokalrådets beretning og regnskab for det foregående års

arbejde. Påtænkte aktiviteter for det kommende år fremlægges.

På årsmødet vælges i lige år 2 revisorer og 1 suppleant. Revisorerne må ikke

være medlemmer af lokalrådet.

Lokalrådet kan i løbet af året indkalde til ekstraordinære møder med borgerne

med særlige punkter til drøftelse.

 Økonomi
 § 9 Lokalrådets aktiviteter søges finansieret gennem lokale sponsorater, kommunale

tilskud, fonde samt frivillige bidrag. Kassereren fører et regnskab over lokalrådets

midler. Lokalrådets midler placeres på konto i et pengeinstitut.

Regnskab og revision
§ 10 Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet forelægges lokalrådet på første

møde efter regnskabsafslutningen, revisorerne reviderer regnskabet og senest 1

måned herefter sendes det til byrådet til godkendelse.

Vedtægtsændringer
§ 11 Alle vedtægtsændringer skal godkendes af årsmødet med 3/4 flertal blandt de

fremmødte stemmeberettigede. De nye vedtægter skal desuden fremsendes til

byrådet.

Rådets opløsning
§ 12 Beslutning om rådets opløsning kan kun – efter indstilling fra et enigt lokalråd –

træffes på et ekstraordinært årsmøde med 3⁄4 flertal blandt de fremmødte

stemmeberettigede.

Ved rådets opløsning skal en eventuel formue tilfalde almennyttige, sociale eller

kulturelle formål i rådets virkeområde.

Ikrafttrædelse
§ 13 Disse vedtægter med ændringer træder i kraft 1. april 2009. Vedtaget på

lokalrådets årsmøde 16/3 2009.

 

Hent vedtægterne som PDF